13.08.2013 г.

ДВ, бр. 71

Променени актове

 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за политическите партии
 • Закон за съдебната власт


 • Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (загл. изм. - дв, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. - дв, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.)
 • Инструкция № I-185 от 6 декември 2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство
 • Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райо...
 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)
 • Постановление № 152 от 25 юли 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инци...

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)
 • Закон за изменение на закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (дв, бр. 38 от 2000 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № I-185 от 2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство (дв, бр. 62 от 2003 г.)
 • Наредба № 1 от 1 август 2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти
 • Наредба № 83 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "сътрудник по управление на индустриални отношения"
 • Наредба № 84 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист-информатик"
 • Наредба № 85 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор на парни и водогрейни съоръжения"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения,...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (дв, бр. 55 от 2004 г.)
 • Постановление № 162 от 9 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от държавен фонд "земеделие" по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2013 г.
 • Постановление № 163 от 9 август 2013 г. за изменение на постановление № 152 на министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднокра...
 • Решение № 471 от 8 август 2013 г. за признаване на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителна организация
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в евросредиземноморската парламентарна асамблея
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея по франкофония
 • Решение за попълване на състава на комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
 • Решение за попълване на състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване на състава на комисията по енергетика
 • Решение за попълване на състава на комисията по земеделието и храните
 • Решение за попълване на състава на комисията по отбрана
 • Решение за попълване на състава на комисията по правни въпроси
 • Решение за промяна в състава на комисията по културата и медиите
 • Решение за промяна в състава на комисията по образованието и науката
 • Решение за промяна в състава на комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
 • Указ № 169 от 08.08.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс
 • Указ № 170 от 08.08.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор