9.08.2013 г.

ДВ, бр. 70

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за договорите за финансово обезпечение
 • Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за чужденците в република България
 • Кодекс за застраховането
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 267 от 26 октомври 2012 г. за създаване на съвет за защита на интелектуалната собственост
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества
 • Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата "укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и министерството на здравеопазването на република България
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (дв, бр. 59 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта (дв, бр. 112 от 2001 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)
 • Инструкция № Iз-1455 от 31 юли 2013 г. за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на република България
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 • по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 20...
 • Постановление № 159 от 2 август 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, приет с постановление № 343 от 2004 г. (дв, бр. 115 от 2004 г.)
 • Постановление № 160 от 2 август 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 161 от 2 август 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и устройствен правилник на министерството на инвестиционното проектиране
 • Споразумение за изменение и допълнение на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и министерството н...
 • Указ № 160 от 01.08.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта
 • Указ № 161 от 01.08.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Указ № 162 от 01.08.2013 г. за освобождаване на валери рачев рачев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република ирак
 • Указ № 163 от 06.08.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
 • Указ № 164 от 06.08.2013 г. за назначаване на иван стоянов сираков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република словения
 • Указ № 168 от 07.08.2013 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Устройствен правилник на министерството на инвестиционното проектиране
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие