2.08.2013 г.

ДВ, бр. 68

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за борба с трафика на хора
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)
 • Закон за българското гражданство
 • Закон за вероизповеданията
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за висшето образование
 • Закон за генетично модифицирани организми
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за държавните такси
 • Закон за държавния служител
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за железопътния транспорт
 • Закон за закрила и развитие на културата
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за занаятите
 • Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 • Закон за защита при бедствия
 • Закон за здравето
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за интеграция на хората с увреждания
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за кредитиране на студенти и докторанти
 • Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за младежта
 • Закон за народната просвета
 • Закон за народните читалища
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Закон за насърчаване на научните изследвания
 • Закон за националния дарителски фонд "13 века България"
 • Закон за обществените библиотеки
 • Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Закон за политическите партии
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за признаване на професионални квалификации
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за развитието на академичния състав в република България
 • Закон за селскостопанската академия (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2008 г.)
 • Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за транслитерацията
 • Закон за туризма
 • Закон за физическото възпитание и спорта
 • Закон за филмовата индустрия
 • Закон за хазарта
 • Закон за храните
 • Закон за чужденците в република България
 • Семеен кодекс
 • Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)
 • Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
 • Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса
 • Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2002 г., изм. - дв, бр. 20 от 2003 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката и енергетиката (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Закон за изменение на закона за младежта (дв, бр. 31 от 2012 г.)
 • Закон за изменение на закона за политическите партии (дв, бр. 28 от 2005 г.)
 • Меморандум за разбирателство между република гърция и република България относно изпълнението на програмата за европейско териториално сътрудничество гърция - България 2007 - 2013 г. (между република България, представлявана от министерството на ...
 • Наредба № 81 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "дисководещ"
 • Наредба за изменение на наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (дв, бр. 70 от 2002 г.)
 • Постановление № 154 от 25 юли 2013 г. за допълнение на наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с постановление № 182 на министерския съвет от 1996 г. (дв, бр. 65 от 1996 г.)
 • Постановление № 155 от 25 юли 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет, приет с постановление № 216 на министерския съвет от 1998 г. ...
 • Постановление № 158 от 1 август 2013 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с постановление № 268 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 93 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса (дв, бр. 53 от 2012 г.)
 • Решение № 2758-нс от 30 юли 2013 г.
 • Решение № 2759-нс от 30 юли 2013 г.
 • Решение № 2760-нс от 30 юли 2013 г.
 • Решение № 437 от 25 юли 2013 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-22 терес", ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на държавата израел за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията ...
 • Указ № 151 от 22.07.2013 г. за награждаване на неделчо крумов беронов с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 152 от 22.07.2013 г. за награждаване на васил михайлов етрополски с орден "стара планина" втора степен
 • Указ № 155 от 25.07.2013 г. за награждаване на г-н гуо йеджоу - извънреден и пълномощен посланик на китайската народна република в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 157 от 26.07.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за младежта
 • Указ № 158 от 26.07.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за политическите партии
 • Указ № 159 от 29.07.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане