23.08.2013 г.

ДВ, бр. 74

Променени актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
 • Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между република България и държавите - членки на европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и ...
 • Наредба № рд-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2013 г.)
 • Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод"
 • Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Правилник за устройството и дейността на болница "лозенец"
 • Устройствен правилник на института по публична администрация (загл. изм. - дв, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - дв, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - дв, бр. 79 от 2009 г., изм. - дв, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.0...
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Устройствен правилник на областните администрации

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 102 от 2012 г.)
  Инструкция № и-5 от 9 август 2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "военна полиция"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 1 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между република България и държавите - членки на европейския съюз, за определяне на здравния статус на обекти...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива,...
 • Постановление № 171 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 174 от 16 август 2013 г. за изменение на наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с постанов...
 • Постановление № 175 от 16 август 2013 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на образованието и науката, приет с постановление № 11 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 12 от 2010 г.)
 • Постановление № 176 от 16 август 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на културата
 • Постановление № 177 от 16 август 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод", приета с постановление № 91 на министерския с...
 • Приложения към решение № 2784-ми от 19 август 2013 г. относно утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на сик и оик при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели
 • Решение № 2784-ми от 19 август 2013 г. относно утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на сик и оик при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели
 • Указ № 171 от 20.08.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Устройствен правилник на министерството на културата