30.08.2013 г.

ДВ, бр. 76

Променени актове

 • Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и каб...
 • Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
 • Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 • Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 245 от 9 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "регионално развитие", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.

Нови актове

 • Морска трудова конвенция, 2006 г., на международната организация на труда (приета от конференцията на деветдесет и четвъртата й сесия, женева, февруари 2006 г.) (ратифицирана със закон, приет от 40-ото народно събрание на 27 май 2009 г.
 • Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен ...
 • Постановление № 181 от 22 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на силите за сигурност на косово
 • Постановление № 182 от 22 август 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 183 от 22 август 2013 г. за изменение на постановление № 245 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "регионално развитие", съфинансирана от европейския фонд за...
 • Постановление № 185 от 23 август 2013 г. за приемане на наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци
 • Постановление № 186 от 23 август 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт, за съдебния район на софийския градски съд за 2013 г.