20.08.2013 г.

ДВ, бр. 73

Променени актове

 • Закон за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
 • Наредба № 17 от 3 февруари 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
 • Постановление № 113 от 10 май 2013 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013 - 2014 г.
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
 • Правилник за прилагане на закона за митниците
 • Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
 • Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенция "митници" по чл. 12 от закона за митниците
 • Устройствен правилник на агенция "митници"
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по трансплантация

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 17 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им (дв, бр. 29 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти (дв, бр. 75 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Постановление № 167 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, приет с постановление № 139 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 67 от 2002 г.)
 • Постановление № 168 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенция "митници", приет с постановление № 302 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.)
 • Постановление № 169 от 15 август 2013 г. за изменение на устройствения правилник на изпълнителната агенция по трансплантация, приет с постановление № 34 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 15 от 2004 г.)
 • Постановление № 170 от 15 август 2013 г. за отмяна на постановление № 27 на министерския съвет от 2008 г. в изпълнение на обща позиция 2006/318/овппс на съвета на европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение...
 • Постановление № 172 от 15 август 2013 г. за приемане на устройствен правилник на държавна агенция "технически операции"
 • Постановление № 173 от 16 август 2013 г. за изменение на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с постановление № 300 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 99 от 2010 г.)
 • Правилник за изменение на правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (дв, бр. 21 от 2005 г.)
 • Решение за отмяна на свиканото за 30 август 2013 г. заседание на народното събрание
 • Устройствен правилник на държавна агенция "технически операции"