27.08.2013 г.

ДВ, бр. 75

Променени актове

 • Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия
 • Устройствен правилник на българския спортен тотализатор

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. (дв, бр. 10 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 77 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (дв, бр. 81 от 2011 г.)
 • Наредба по чл. 13, ал. 3 от закона за обществените поръчки (зоп) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от договора за функционирането на европейския съюз (дфес) и р...
 • Постановление № 178 от 20 август 2013 г. за изменение на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия, приета с постановление № 315 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 102 от 2009 г.)
 • Постановление № 179 от 20 август 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките, приета с постановление № 112 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 43 от 2006 г.)
 • Постановление № 180 от 22 август 2013 г. за приемане на наредба по чл. 13, ал. 3 от закона за обществените поръчки (зоп) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от до...
 • Постановление № 184 от 22 август 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на българския спортен тотализатор, приет с постановление № 163 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 65 от 2000 г.)
 • Решение № 494 от 22 август 2013 г. за актуализация на плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в република България, приет с решение № 604 на министерския съвет от 2012 г.