24.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за дейностите по предоставяне на услуги
 • Закон за камарата на строителите
 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
 • Наредба № 48 от 28 декември 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
 • Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за дейностите по предоставяне на услуги (дв, бр. 15 от 2010 г.)
 • Наредба № V-12-299 от 16 септември 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка (дв, бр. 4 от 2002 г.)
 • Постановление № 210 от 17 септември 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 211 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с постановление № 107 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 49 от 2003 г.)
 • Решение за изменение и допълнение на решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа (дв, бр. 63 от 2013 г.) и за промени в състава в делегацията
 • Решение по годишния доклад за дейността на българската академия на науките за 2012 г.
 • Указ № 179 от 17.09.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за дейностите по предоставяне на услуги