17.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работ...
 • Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

Нови актове

 • Наредба за допълнение на наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в република България (дв, бр. 31 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (дв, бр. 1 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служ...
 • Правилник за изменение на правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (дв, бр. 48 от 2011 г.)
 • Решение за попълване и промяна в състава на комисията по енергетика
 • Решение за попълване на състава на временната комисия за изработване на проект на нов изборен кодекс
 • Решение за попълване на състава на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
 • Решение за попълване на състава на комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
 • Решение за попълване на състава на комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
 • Решение за попълване на състава на комисията по бюджет и финанси
 • Решение за попълване на състава на комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
 • Решение за попълване на състава на комисията по външна политика
 • Решение за попълване на състава на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за попълване на състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение за попълване на състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване на състава на комисията по здравеопазването
 • Решение за попълване на състава на комисията по земеделието и храните
 • Решение за попълване на състава на комисията по икономическата политика и туризъм
 • Решение за попълване на състава на комисията по инвестиционно проектиране
 • Решение за попълване на състава на комисията по културата и медиите
 • Решение за попълване на състава на комисията по образованието и науката
 • Решение за попълване на състава на комисията по околната среда и водите
 • Решение за попълване на състава на комисията по отбрана
 • Решение за попълване на състава на комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
 • Решение за попълване на състава на комисията по правни въпроси
 • Решение за попълване на състава на комисията по регионална политика и местно самоуправление
 • Решение за попълване на състава на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Решение за попълване на състава на комисията по труда и социалната политика
 • Решение за приемане на доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2011 г.
 • Решение за приемане на доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г.