27.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Закон за борба с трафика на хора
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за народната просвета
 • Наказателен кодекс
 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...
 • Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република бъ...
 • Наредба № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" по оперативната програма з...
 • Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2013 г.)
 • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на бълг...
 • Наредба № 5 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от оп...
 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
 • Наредба за изискванията към бързо замразените храни
 • Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели
 • Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
 • Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Тарифа за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати

Нови актове

 • Декларация за актуалните национални задачи и приоритетите на народното събрание
 • Закон за изменение и допълнение на закона за народната просвета (дв, бр. 86 от 1991 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс (дв, бр. 26 от 1968 г.)
 • Закон за изменение на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (дв, бр. 37 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за р...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (дв, бр. 86 от 2000 г.)
 • Постановление № 212 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за извършване на услуги и за...
 • Постановление № 213 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 214 от 20 септември 2013 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)
 • Постановление № 215 от 23 септември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на правосъдието
 • Указ № 180 от 20.09.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Указ № 181 от 20.09.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс
 • Указ № 182 от 20.09.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за народната просвета
 • Указ № 188 от 20.09.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство брезница, община гоце делчев, област благоевград
 • Устройствен правилник на министерството на правосъдието