6.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

  • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
  • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
  • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.)
  • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
  • Постановление № 195 от 29 август 2013 г. за изменение на устройствения правилник на дирекцията за национален строителен контрол, приет с постановление № 5 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 7 от 2010 г.)
  • Постановление № 196 от 29 август 2013 г. за изменение на устройствения правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с постановление № 302 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 103 от 2004 г.)
  • Постановление № 198 от 3 септември 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г.