13.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Постановление № 221 от 30 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите

Нови актове

 • Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (дв, бр. 5 от 2005 г.)
 • Постановление № 200 от 5 септември 2013 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на околната среда и водите, приет с постановление № 274 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 94 от 2009 г.)
 • Постановление № 201 от 5 септември 2013 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)
 • Постановление № 202 от 11 септември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на външните работи
 • Решение № 2805-нс от 9 септември 2013 г.
 • Устройствен правилник на министерството на външните работи