10.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Заповед № лс-04-72 от 6 февруари 2006 г. за утвърждаване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 • Наредба № 2 от 18 юни 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
 • Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции

Нови актове

 • Декларация на четиридесет и второто народно събрание на република България по повод предложението на изпълнителното бюро на международния олимпийски комитет за изваждане на спорта борба от програмата на летните олимпийски игри
 • Инструкция № Iз-1665 от 22 август 2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване (дв, бр. 59 от 2003 г.)
 • Постановление № 197 от 2 септември 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката и енергетиката
 • Постановление № 199 от 4 септември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на външните работи за 2013 г.
 • Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса
 • Решение във връзка с доклад за извършената дейност от комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г.
 • Решение във връзка с доклада за състоянието на енергетиката в република България
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката и енергетиката