3.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Наредба № 100 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за ео одобряване типа на седалки (загл. изм. - дв, бр. 56 от 2006 г.)
 • Наредба № 102 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория м3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване
 • Наредба № 104 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за ео одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2007...
 • Наредба № 105 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване
 • Наредба № 107 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (...
 • Наредба № 110 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 114 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2007 г.)
 • Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 61 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба
 • Наредба № 65 от 26 август 2003 г. за ео одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (загл. изм. - дв, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба № 67 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита
 • Наредба № 71 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки
 • Наредба № 72 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства
 • Наредба № 76 от 7 октомври 2003 г. за ео одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба № 78 от 28 ноември 2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по о...
 • Наредба № 80 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 81 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 83 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - дв, б...
 • Наредба № 84 от 8 януари 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части
 • Наредба № 85 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 86 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 87 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2006 г.)
 • Наредба № 88 от 8 януари 2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства
 • Наредба № 89 от 8 януари 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 91 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съ...
 • Наредба № 94 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба № 95а от 14 април 2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане
 • Наредба № 97 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача
 • Наредба № 99 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства
 • Наредба № н-3 от 4 септември 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Постановление № 180 от 27 юли 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на човешките ресурси", съфинансирана от европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 190 от 4 юли 2011 г. за временно прекратяване дейността на задгранични представителства на република България
 • Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на минис...
 • Постановление № 265 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "земеделие"
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Правилник за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (загл. изм. - дв, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.)
 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане
 • Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лозата и виното
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на отбраната на република България и министерството на националната отбрана на социалистическа република виетнам за сътрудничество в областта на отбраната (одобрен с решение № 475 от 8 август...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (дв, бр. 40 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на държавната комисия по хазарта и за предоставянето на електронни услуги (дв, бр. 70 от 2012 г.)
 • Постановление № 187 от 27 август 2013 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на военна академия "георги стойков раковски"
 • Постановление № 188 от 29 август 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Постановление № 189 от 29 август 2013 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 190 от 29 август 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 180 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на човешките ресурси", съфинансирана...
 • Постановление № 191 от 29 август 2013 г. за изменение на постановление № 88 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието (дв, бр. 37 от 2010 г.)
 • Постановление № 192 от 29 август 2013 г. за изменение на постановление № 190 на министерския съвет от 2011 г. за временно прекратяване дейността на задгранични представителства на република България (дв, бр. 53 от 2011 г.)
 • Постановление № 193 от 29 август 2013 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 194 от 29 август 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Правилник за устройството и дейността на военна академия "георги стойков раковски"
 • Решение № 502 от 23 август 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "път е-79 "даскалово - дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "боснек" при км 299+173,...
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните