29.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2013 г.)
 • Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Устройствен правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г.)

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (дв, бр. 7 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (дв, бр. 34 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (дв, бр. 23 от 20...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (дв, бр. 49 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони (дв, бр. 11 от 2011 г.)
 • План за действие по програмата в страната 2013 - 2017 г. между правителството на република България и фонда за децата на оон (уницеф)(одобрен с решение № 548 от 17 септември 2013 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването - 10 октом...
 • Постановление № 242 от 23 октомври 2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г.
 • Постановление № 244 от 24 октомври 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2013 г.
 • Постановление № 247 от 24 октомври 2013 г. за приемане на устройствен правилник на държавна агенция "технически операции"
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (дв, бр. 20 от 2001 г.)
 • Решение № 8660 от 17 юни 2013 г. по административно дело № 10332 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 94 от 2013 г.)
 • Решение № 9 от 22 октомври 2013 г. по конституционно дело № 18 от 2013 г.
 • Устройствен правилник на държавна агенция "технически операции"