15.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

  • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
  • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет
  • Правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България
  • Наредба № 61 от 9 май 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)

Нови актове

  • Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната информационна система...
  • Постановление № 232 от 10 октомври 2013 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България, приет с постановление № 145 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 54 от 2012 г.)
  • Постановление № 233 от 11 октомври 2013 г. за изменение на устройствения правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет, приет с постановление № 59 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 34 от 2008 г.)
  • Инструкция № ков-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи