8.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Наредба № 17 от 30 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
 • Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 • Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители
 • Тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието (загл. изм. - дв, бр. 15 от 1996 г., загл. доп. - дв, бр. 2 от 1997 г., загл. изм. - дв, бр. 69 от 2004 г....
 • Устройствен правилник на МС и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Устройствен правилник на областните администрации

Нови актове

 • Инструкция № 24 от 27 септември 2013 г. за работа на центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (дв, бр. 40 от 2003 г.)
 • Постановление № 224 от 2 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието, приета с постановление № 167 на ми...
 • Постановление № 225 от 2 октомври 2013 г. за изменение на наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с постановление № 256 на МС от 2010 г. (дв, бр. 88 от 2010 г.)
 • Постановление № 226 от 2 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 227 от 2 октомври 2013 г. за изменение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на МС от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Постановление № 228 от 2 октомври 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г. за увеличаване щатната численост на персонала на държавната агенция за бежанците при министерския съ...
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на МС на Република България