11.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съюза за средиземноморието (загл. изм. - дв, бр. 89 от 2013 г.)
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея по франкофония

Нови актове

 • Постановление № 229 от 3 октомври 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 230 от 8 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 69 на министерския съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договоре...
 • Постановление № 231 от 8 октомври 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
 • Протокол между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на република албания за прилагане на споразумението между европейската общност и република албания относно реадмисията на лица, пребиваващи б...
 • Решение № 2833-нс от 4 октомври 2013 г. относно обявяване за избран за народен представител
 • Решение № 593 от 3 октомври 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина, от находище "саръгьол", у...
 • Решение № 7 от 8 октомври 2013 г. по конституционно дело № 16 от 2013 г.
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарната асамблея по православие
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на нато
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарното измерение на централноевропейската инициатива
 • Решение за изменение и допълнение на решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз (дв, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
 • Решение за изменение и допълнение на решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа (дв, бр. 71 от 2013 г.) и за промени в състава на делегацията
 • Решение за изменение и допълнение на решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество (дв, бр. 60 от 2013 г.) и за промени в състава на делегацията
 • Решение за изменение и допълнение на решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея по франкофония (дв, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
 • Решение за изменение на решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в евросредиземноморската парламентарна асамблея (дв, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
 • Решение за попълване на ръководството и промени в състава на комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за промени в състава на комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
 • Решение по искането за предсрочно освобождаване на председателя на 42-то народно събрание михаил миков
 • Указ № 191 от 02.10.2013 г. за освобождаване на здравко василев попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в чешката република
 • Указ № 192 от 02.10.2013 г. за назначаване на лъчезар йорданов петков за извънреден и пълномощен посланик на република България в чешката република
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 69 от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на европей...