22.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (загл. изм. - дв, бр....
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 17 от 2009 г.)
 • Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
 • Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
 • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2005 г.)
 • Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Нови актове

 • Наредба № 1 от 14 октомври 2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба
 • Наредба за третиране на биоотпадъците
 • Постановление № 235 от 15 октомври 2013 г. за приемане на наредба за третиране на биоотпадъците
 • Постановление № 237 от 17 октомври 2013 г. за изменение на наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на в...
 • Наредба за изменение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (дв, бр. 90 и 91 от 2004 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (дв, бр. 72 от 2004 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (дв, бр. 32 от 2004 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (дв, бр. 34 от 2004 г.)
 • Решение за освобождаване на сабрие тайфи сапунджиева като член на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на министерския съвет на република България
 • Решение № 2854-нс от 18 октомври 2013 г. относно обявяване за избран за народен представител
 • Решение за попълване състава на комисията по вероизповеданията и парламентарна етика