25.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - национална база данни "население "(загл. изм. - дв, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Постановление № 124 от 1 юни 2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от закона за експортното застраховане
 • Постановление № 234 от 27 септември 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на младежта и спорта (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"

Нови актове

 • Постановление № 238 от 17 октомври 2013 г. за допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от закона за експортното застраховане, приет с постановление № 124 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 46 от 2007 г.)
 • Постановление № 239 от 18 октомври 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини
 • Постановление № 240 от 18 октомври 2013 г. за допълнение на постановление № 234 на министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на младежта и спорта (дв, бр. 75 от 201...
 • Постановление № 241 от 21 октомври 2013 г. за изменение на правилника за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура", приет с постановление № 295 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни "население" (дв, бр. 94 от 2009 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (дв, бр. 5 от 2005 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура" (дв, бр. 36 от 2011 г.)
 • Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
 • Решение № 5079 от 10 април 2013 г. по административно дело № 9787 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 93 от 2013 г.)