18.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Закон за счетоводството
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за радиото и телевизията
 • Устройствен правилник на селскостопанската академия
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 • Закон за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
 • Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция "борба с градушките"

Нови актове

 • Наредба № 5 от 8 октомври 2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
 • Постановление № 234 от 11 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 236 от 16 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 110 на МС от 2010 г. за създаване на съвет за развитие при МС (дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Решение № 8 от 11 октомври 2013 г. по конституционно дело № 6 от 2013 г.
 • Указ № 193 от 10.10.2013 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане
 • Указ № 194 от 10.10.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между република България и организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на организацията
 • Указ № 195 от 10.10.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във виена
 • Указ № 196 от 10.10.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за второ изменение на споразумението за партньорство между членовете на групата държави от африка, карибите и тихоокеанския басейн, от една страна, и европейската об...
 • Указ № 197 от 10.10.2013 г. обнародване на закона за ратифициране на евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на държавата израел, от друга ст...
 • Решение за освобождаване на филип христов златанов като член и председател на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Указ № 198 от 10.10.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение № 2 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - транзитни пътища V")
 • Указ № 199 от 10.10.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (обн., дв, бр. 27 от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2...
 • Закон за допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Закон за изменение на закона за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (дв, бр. 27 от 2013 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението между република България и организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на организацията
 • Закон за ратифициране на конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във виена
 • Закон за ратифициране на споразумението за второ изменение на споразумението за партньорство между членовете на групата държави от африка, карибите и тихоокеанския басейн, от една страна, и европейската общност и нейните държави членки, от друга страна...
 • Закон за ратифициране на евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на държавата израел, от друга страна
 • Закон за ратифициране на изменение № 2 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - транзитни пътища V")