4.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Наредба № 19 от 5 май 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
 • Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
 • Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (дв, бр. 31 от 2007 г.)
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на съединените американски щати относно финансирана от съединените американски щати техническа помощ(ратифициран със закон, приет от 42-то народно събрание на...
 • Наредба за изменение на наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури (дв, бр. 51 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (дв, бр. 98 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 71 от 2006 г.)
 • Национална статистическа програма за 2014 г.
 • Постановление № 37 от 25 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към терит...
 • Решение № 102 от 25 февруари 2014 г. за приемане на отчета за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт през 2013 г. и за приемане на националната статистическа програма за 2014 г.
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на култура...
 • Указ № 30 от 04.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Указ № 31 от 28.02.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание на изборния кодекс
 • Указ № 32 от 28.02.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс