1.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 54

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република България, както и за формата на актюерската заверка, формата...
 • Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от закона за интеграция на хората ...

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за военноинвалидите и военнопострадалите (дв, бр. 27 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта (дв, бр. 112 от 2001 г.)
 • Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в република България (дв, бр. 45 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република България, както и за формата на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, а...
 • Постановление № 167 от 25 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
 • Постановление № 177 от 27 юни 2014 г. за определяне на размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г.
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Указ № 153 от 24.06.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта
 • Указ № 154 от 24.06.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Указ № 157 от 18.06.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията