24.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 60

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
 • Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на република България
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
 • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)
 • Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
 • Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
 • Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България
 • Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
 • Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
 • Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл...
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - дв, бр. 60 от 2012 г., в ...
 • Постановление № 180 от 1 август 2005 г. за създаване на съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
 • Постановление № 212 от 6 октомври 2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения и на техните специфични функции
 • Постановление № 215 от 14 септември 2012 г. за създаване на национален съвет по превенция на престъпността
 • Постановление № 267 от 26 октомври 2012 г. за създаване на съвет за защита на интелектуалната собственост
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за издаване на българските лични документи
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз
 • Правилник за прилагане на закона за ветеринарномедицинската дейност
 • Правилник за прилагане на закона за военната полиция
 • Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция
 • Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие
 • Правилник за прилагане на закона за пътищата
 • Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България
 • Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
 • Правилник за прилагане на указ № 2242 за свободни зони (загл. изм. - дв, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.)
 • Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2001 г., загл. изм. - дв, бр. 10 от 2014 г., в сила о...
 • Устройствен правилник на държавен фонд "земеделие"
 • Устройствен правилник на държавна агенция "технически операции"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара
 • Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (дв, бр. 34 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (дв, бр. 34 от 2014 г.)
 • Постановление № 207 от 18 юли 2014 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи
 • Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи
 • Приложения към решение № 632-нс от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за народно събрание
 • Решение № 499 от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "водицата", разположено в землището на с. ново лески, общин...
 • Решение № 500 от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "лозята", разположено в землището на гр. ветрен, об...
 • Решение № 632-нс от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за народно събрание
 • Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз
 • Указ № 175 от 17.07.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози