15.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 58

Променени актове

 • Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
 • Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл...
 • Постановление № 17 от 3 февруари 2012 г. за създаване на почивна база "слънчев бряг"
 • Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република бълг...
 • Постановление № 6 от 19 януари 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република България
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз
 • Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
 • Тарифа за таксите, които се събират от комисията за защита на конкуренцията (загл. доп. - дв, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., загл. изм. - дв, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.)
 • Устройствен правилник на института по публична администрация (загл. изм. - дв, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - дв, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - дв, бр. 79 от 2009 г., изм. - дв, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.0...
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

Нови актове

 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни (дв, бр. 64 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (дв, бр. 24 от 2008 г.)
 • Наредба за студентските стажове в държавната администрация
 • Постановление № 186 от 4 юли 2014 г. за приемане на наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
 • Постановление № 189 от 8 юли 2014 г. за приемане на наредба за студентските стажове в държавната администрация
 • Постановление № 190 от 8 юли 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 196 от 10 юли 2014 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от закона за обществените поръчки пред комисията за защита на конкуренцията и върховния административен съд
 • Решение № 11014 от 22 юли 2013 г. по административно дело № 5218 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 58 от 2014 г.)
 • Решение № 477 от 8 юли 2014 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в блок "галата", разположен в континенталния шелф и изключи...
 • Решение № 9 от 3 юли 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2014 г.
 • Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от закона за обществените поръчки пред комисията за защита на конкуренцията и върховния административен съд
 • Указ № 167 от 07.07.2014 г. за награждаване на г-н коичи киши - председател на групата за приятелство с България в горната камара на парламента на япония, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 168 от 08.07.2014 г. за назначаване на андреана радева атанасова за член на комисията за регулиране на съобщенията