11.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 57

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
 • Постановление № 116 от 15 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв...
 • Постановление № 120 от 20 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засил...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 37 от 25 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към терит...

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти (дв, бр. 50 от 2007 г.)
 • Постановление № 180 от 3 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява...
 • Постановление № 181 от 3 юли 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 182 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
 • Постановление № 183 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
 • Постановление № 184 от 4 юли 2014 г. за приемане на тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
 • Постановление № 185 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 187 от 4 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 188 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
 • Указ № 158 от 30.06.2014 г. за награждаване на г-н герхард райвегер - извънреден и пълномощен посланик на република австрия в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 159 от 30.06.2014 г. за награждаване на г-н коре ерхард янсон - извънреден и пълномощен посланик на кралство дания в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 160 от 30.06.2014 г. за награждаване на академик стефан борисов воденичаров с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 161 от 30.06.2014 г. за награждаване на г-н лешек хенсел - извънреден и пълномощен посланик на република полша в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 162 от 30.06.2014 г. за награждаване на г-н ставрос амвросиу - извънреден и пълномощен посланик на република кипър в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 163 от 01.07.2014 г. за награждаване на генерал симеон христов симеонов с орден "стара планина" първа степен с мечове
 • Указ № 164 от 01.07.2014 г. за награждаване на контраадмирал георги ангелов георгиев с орден "за военна заслуга" първа степен
 • Указ № 165 от 01.07.2014 г. за награждаване на генерал-лейтенант стефан стефанов василев с орден "за военна заслуга" първа степен
 • Указ № 166 от 01.07.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство стефаново, община радомир, област перник