25.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 61

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за горите
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)
 • Закон за народната просвета
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Закон за потребителския кредит
 • Закон за пощенските услуги
 • Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за пчеларството
 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 • Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
 • Закон за управление на отпадъците
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 88 от 17 април 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Нови актове

 • Закон за защита на растенията
 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите (дв, бр. 99 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение (дв, бр. 68 от 1999 г.)
 • Наредба № н-12 от 17 юли 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на м...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе...
 • Определение № 3 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 11 от 2014 г.
 • Постановление № 202 от 17 юли 2014 г. за изменение на постановление № 3 на министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв, бр. 8 от 2014 г.)
 • Постановление № 203 от 17 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
 • Постановление № 204 от 17 юли 2014 г. за изменение на постановление № 22 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на ре...
 • Постановление № 205 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 2014 г.
 • Постановление № 206 от 18 юли 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с постановление № 296 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 106 от 2007 г.)
 • Постановление № 208 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.
 • Постановление № 209 от 21 юли 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за чужденците в република България, приет с постановление № 179 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 51 от 2011 г.)
 • Постановление № 210 от 21 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 211 от 21 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.
 • Постановление № 212 от 22 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Решение № 10 от 15 юли 2014 г. по конституционно дело № 4 от 2014 г.
 • Решение № 11 от 10 юли 2014 г. по конституционно дело № 2 от 2013 г.
 • Решение № 12 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 10 от 2014 г.
 • Решение № 501 от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "фатово", разположено в землищата на с. полковник серафимов...
 • Решение за попълване състава и ръководството на комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
 • Решение за попълване състава на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
 • Решение за попълване състава на комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
 • Решение за попълване състава на комисията по бюджет и финанси
 • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване състава на комисията по икономическата политика и туризъм
 • Решение за попълване състава на комисията по правни въпроси
 • Решение за попълване състава на комисията по регионална политика и местно самоуправление
 • Решение за промяна в състава и ръководството на комисията по околната среда и водите
 • Решение за промяна в състава на комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
 • Решение за промяна в състава на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за промяна в състава на комисията по инвестиционно проектиране
 • Решение за промяна в състава на комисията по културата и медиите
 • Решение за промяна в състава на комисията по отбрана
 • Решение за промяна в състава на комисията по труда и социалната политика
 • Указ № 178 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите
 • Указ № 179 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за защита на растенията
 • Указ № 180 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение