4.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 55

Променени актове

 • Наредба № 6 от 19 февруари 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за медицинската експертиза
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 90 от 15 април 2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на националната служба за охрана за прилагане на решение 2008/477/ео за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHZ за наземни системи, позволяващи предоставяне на еле...
 • Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания
 • Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
 • Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
 • Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
 • Тарифа за таксите, събирани по закона за рибарството и аквакултурите
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "военни клубове и военно-почивно дело"

Нови актове

 • Наредба за изменение на наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение (дв, бр. 28 от 1998 г.)
 • Постановление № 168 от 26 юни 2014 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 169 от 26 юни 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, приет с постановление № 343 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 115 от 2004 г.)
 • Постановление № 170 от 26 юни 2014 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, приет с постановление № 243 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 133 от 1998 г.)
 • Постановление № 171 от 26 юни 2014 г. за изменение на тарифата за таксите, събирани по закона за рибарството и аквакултурите, приета с постановление № 133 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 48 от 2006 г.)
 • Постановление № 172 от 26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2...
 • Постановление № 173 от 26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2014 г.
 • Постановление № 174 от 26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
 • Постановление № 175 от 26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на националната служба за охрана за 2014 г.
 • Постановление № 176 от 26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението в...
 • Постановление № 178 от 27 юни 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 179 от 27 юни 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с постановление № 83 на министе...
 • Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (дв, бр. 61 от 2003 г.)
 • Решение за откриване на факултет "обществено здраве и здравни грижи" в структурата на университет "проф. д-р асен златаров" - бургас
 • Указ № 155 от 24.06.2014 г. за награждаване на борислав димов иванов с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Указ № 156 от 27.06.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство победа, община долна митрополия, област плевен