29.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 62

Променени актове

 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 • Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.)
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 • Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
 • Устройствен правилник на държавно предприятие "български спортен тотализатор" (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)

Нови актове

 • Закон за денонсиране на европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
 • Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на с...
 • Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между министерството на здравеопазването на република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Закон за ратифициране на споразумението за създаване на център за високи постижения в областта на финансите
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)
 • Наредба № 4 от 25 юли 2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за перио...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (дв, бр. 46 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (дв, бр. 29 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (дв, бр. 95 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (дв, бр. 41 от 2006 г.)
 • Постановление № 213 от 22 юли 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на българския спортен тотализатор, приет с постановление № 163 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 65 от 2000 г.)
 • Правилник за допълнение на правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (дв, бр. 29 от 2014 г.)
 • Решение № 285 от 9 май 2014 г. за административно-териториални промени в границите на община велинград, област пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. сърница
 • Решение № 633-ми от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове
 • Решение № 636 от 22 юли 2014 г. относно допълнение на правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
 • Решение за приемане оставката на министерския съвет
 • Указ № 174 от 16.07.2014 г. за назначаване на петко колев дойков - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в демократична социалистическа република шри ланка ...
 • Указ № 176 от 21.07.2014 г. за награждаване на проф. д-р меглена петрова ачкова с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 177 от 22.07.2014 г. за утвърждаване на границите на община сърница, област пазарджик, с административен център гр. сърница и утвърждаване на нови граници на община велинград, област пазарджик
 • Указ № 181 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за денонсиране на европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
 • Указ № 182 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за създаване на център за високи постижения в областта на финансите
 • Указ № 186 от 24.07.2014 г. за възлагане на бойко методиев борисов да състави правителство
 • Указ № 187 от 25.07.2014 г. за възлагане на атанас тодоров мерджанов да състави правителство
 • Указ № 188 от 25.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постиган...
 • Указ № 190 от 28.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между министерството на здравеопазването на република България и международната банка за възстановяване и развитие