8.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 56

Променени актове

 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...
 • Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
 • Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

Нови актове

 • Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "нуклеарна медицина"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (дв, бр. 62 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на циви...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (дв, бр. 55 от 2012 г.)
 • Правилник за организацията, дейността и финансирането на съвета по животновъдство
 • Решение № 10965 от 18 юли 2013 г. по административно дело № 3598 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 56 от 2014 г.)
 • Решение № 446 от 2 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "юрт дере", участък "калцит", разположено в землището на гр. димитровград, община димитровград, област хасково, на "калцит" - ...
 • Решение № 459 от 3 юли 2014 г. за одобряване прилагането на решение № 565/2014/ес на европейския парламент и на съвета от 15 май 2014 г.