18.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 59

Променени актове

 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • Постановление № 176 от 26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението в...
 • Постановление № 343 от 30 декември 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани

Нови актове

 • Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.(ратифициран със закон, приет от 42-то народно...
 • Договор за подписка между република България и ситигруп глобал маркетс лимитед, ейч ес би си банк пи ел си и джей пи морган секюритиз пи ел си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски дола...
 • Договор за фискално агентство между република България в качеството на емитент и дъ банк ъв ню йорк мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и дъ банк ъв ню йорк мелън (люксембург) с.а. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето ...
 • Закон за ратифициране на актовете на ххV конгрес на всемирния пощенски съюз
 • Закон за ратифициране на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.
 • Закон за ратифициране на протокола за изменение и допълнение на меморандума за разбирателство между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България, действащо като национален партниращ орган, министерството на регионал...
 • Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въз...
 • Закон за ратифициране на споразумението за търговия между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и колумбия и перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в брюксел
 • Наредба за допълнение на наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013...
 • Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
 • Постановление № 191 от 10 юли 2014 г. за създаване на национален контратерористичен център
 • Постановление № 192 от 10 юли 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 176 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднокра...
 • Постановление № 193 от 10 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 194 от 10 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.
 • Постановление № 195 от 10 юли 2014 г. за приемане на наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
 • Постановление № 197 от 11 юли 2014 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от фонда за органите на местното самоуправление в България "флаг" - еад
 • Постановление № 198 от 11 юли 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 343 на министерския съвет от 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани (дв, бр. 4 от 2009 г.)
 • Постановление № 199 от 11 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
 • Постановление № 200 от 11 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 201 от 14 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.
 • Протокол между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на чешката република за осъществяване на съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите на територията на република...
 • Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 59 от 2014 г.)
 • Решение № 630-нс от 15 юли 2014 г.
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Указ № 169 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за търговия между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и колумбия и перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в брюксел
 • Указ № 170 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола за изменение и допълнение на меморандума за разбирателство между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България, действащо като национа...
 • Указ № 171 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.
 • Указ № 172 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидро...
 • Указ № 173 от 16.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на актовете на ххV конгрес на всемирния пощенски съюз