30.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
 • Наредба за устройството и дейността на националния доверителен екофонд
 • Постановление № 103 от 7 май 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на министерството на регионалното развитие за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени...
 • Постановление № 161 от 2 август 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и устройствен правилник на министерството на инвестиционното проектиране
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 88 от 17 април 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2002 г., изм. - дв, бр. 20 от 2003 г.)
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.)
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински одит"
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Устройствен правилник на министерството на инвестиционното проектиране
 • Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на здравеопазването на република България и световната здравна организация, чрез своя регионален офис за европа, за изпълнението на програма BG07 "инициативи за обществено здраве", финансирана от норвеж...
 • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (дв, бр. 23 от 2003 г.)
 • Постановление № 297 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 2014 г.
 • Постановление № 299 от 19 септември 2014 г. за изменение на постановление № 103 на министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване ...
 • Постановление № 300 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет, приет с постановление № 216 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. ...
 • Постановление № 301 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за устройството и дейността на националния доверителен екофонд, приета с постановление № 96 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 41 от 2004 г.)
 • Постановление № 302 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на здравеопазването, приет с постановление № 149 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 64 от 2013 г.)
 • Постановление № 303 от 26 септември 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 308 от 26 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г.