26.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети
 • Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 1999 г. за правилата за полети (дв, бр. 26 от 1999 г.)
 • Постановление № 290 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнени...
 • Постановление № 291 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
 • Постановление № 292 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на столичната община за 2014 г.
 • Постановление № 293 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински у...
 • Постановление № 294 от 18 септември 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 110 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет (дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Постановление № 295 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
 • Постановление № 296 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община пловдив за 2014 г.
 • Постановление № 298 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на министерството на земеделието и храните