5.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 74

Променени актове

 • Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Правилник за прилагане на закона за народната просвета
 • Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата

Нови актове

 • Инструкция № 8121з-464 от 26 август 2014 г. за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от закона за министерството на вътрешните работи от полицейските органи
 • Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България
 • Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии
 • Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
 • Наредба за реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
 • Постановление № 261 от 28 август 2014 г. за приемане на наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
 • Постановление № 262 от 29 август 2014 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за народната просвета (дв, бр. 68 от 1999 г.)
 • Постановление № 263 от 29 август 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на ...
 • Постановление № 264 от 29 август 2014 г. за изменение и допълнение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, одобрена с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 ...
 • Постановление № 265 от 29 август 2014 г. за приемане на наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните опера...
 • Постановление № 266 от 29 август 2014 г. за приемане на наредба за реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
 • Постановление № 267 от 29 август 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителната агенция по лекарствата, приет с постановление № 169 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 52 от 2009 г.)