23.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води
 • Наредба № н-7 от 8 март 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "воен...
 • Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за организацията и дейността на националния институт на правосъдието и на неговата администрация (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (дв, бр. 22 от 2013 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-7 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивил...
 • Постановление № 287 от 15 септември 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 288 от 17 септември 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 19 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България з...
 • Постановление № 289 от 18 септември 2014 г. за условията и реда за предоставяне на спешна военна помощ на правителството на република ирак
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на националния институт на правосъдието и на неговата администрация (дв, бр. 76 от 2007 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на национален литературен музей