12.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 76

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
 • Постановление № 107 от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд на европейския съюз и европ...
 • Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд, европейския фонд за...
 • Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд на европейския съюз и от...
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл...
 • Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на отбраната (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)
 • Постановление № 179 от 10 август 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - дв, бр. 60 от 2012 г., в ...
 • Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз
 • Постановление № 215 от 5 септември 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "техническа помощ", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република бълг...
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 6 от 19 януари 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република България
 • Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз
 • Постановление № 76 от 4 април 2014 г. за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "транспорт" по регламент (ес) № 1316/2013 на европейския парламент и на съвета за създав...
 • Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Инструкция № 8121з-514 от 4 септември 2014 г. за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства на министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 270 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар самуил в гр. кресна
 • Постановление № 271 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
 • Постановление № 272 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 273 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на правосъдието за 2014 г.
 • Постановление № 274 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.
 • Постановление № 275 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, пр...
 • Постановление № 276 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 277 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 278 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на военномедицинската академия, приет с постановление № 168 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 51 от 2009 г.)
 • Постановление № 279 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община кърджали за 2014 г.
 • Постановление № 280 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Указ № 219 от 02.09.2014 г. за награждаване на г-н кадзуо кавамура - президент на японската корпорация "мейджи", с орден "мадарски конник" първа степен
 • Устройствен правилник на патентното ведомство