19.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет

Нови актове

 • Инструкция № 8121з-532 от 9 септември 2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и ко...
 • Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
 • Постановление № 282 от 12 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти
 • Постановление № 283 от 12 септември 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 284 от 12 септември 2014 г. за приемане на наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
 • Постановление № 285 от 12 септември 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет, приет с постановление № 59 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 34 от 2008 г.)
 • Постановление № 286 от 12 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
 • Решение № 639 от 12 септември 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, от находище "лиляново", участък "тремощица", разположено в землището на с. вихрен, община сандански, област б...
 • Указ № 220 от 09.09.2014 г. за награждаване на пламен иванов пенев с орден "за гражданска заслуга" втора степен
 • Указ № 221 от 09.09.2014 г. за награждаване на иван ганчев иванов с орден "за гражданска заслуга" втора степен
 • Указ № 222 от 09.09.2014 г. за награждаване на васил петров петров с орден "за гражданска заслуга" втора степен
 • Указ № 223 от 09.09.2014 г. за награждаването на петко стоянов вишев с орден "за гражданска заслуга" втора степен
 • Указ № 224 от 09.09.2014 г. за награждаването на драгомир илиев гайдев с орден "за гражданска заслуга" втора степен
 • Указ № 225 от 09.09.2014 г. за награждаването на владислав димитров димитров с орден "за гражданска заслуга" втора степен
 • Указ № 226 от 09.09.2014 г. за награждаването на мирослав кунчев маринов с орден "за гражданска заслуга" втора степен
  Променени актове