28.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
 • Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Постановление № 120 от 20 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засил...

Нови актове

 • Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Наредба за допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (дв, бр. 34 от 2014 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г. (дв, бр. 103 от 2013 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бEзопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)
 • Постановление № 334 от 23 октомври 2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.
 • Постановление № 335 от 23 октомври 2014 г. за изменение на постановление № 120 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за изпълнение на допъ...
 • Решение за избиране на временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Решение за избиране на временни секретари на четиридесет и третото народно събрание
 • Решение за избиране на заместник-председатели на четиридесет и третото народно събрание
 • Решение за избиране на председател на четиридесет и третото народно събрание
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на четиридесет и третото народно събрание
 • Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на четиридесет и третото народно събрание
 • Решение по прилагането на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 53 от 2013 г.)