17.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

 • Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
 • Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...
 • Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ
 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане
 • Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 • Устройствен правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси"
 • Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Нови актове

 • Наредба за допълнение на наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (дв, бр. 4 от 2001 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служит...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (дв, бр. 87 от 2012 г.)
 • Постановление № 321 от 10 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2014 г.
 • Постановление № 322 от 10 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, приета с постановление № 234 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. ...
 • Постановление № 323 от 10 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси", приет с постановление № 13 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 8 от 2004 г.)
 • Постановление № 324 от 10 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ, приет с постановление № 4 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 5 от 2006 г.)
 • Постановление № 325 от 10 октомври 2014 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Решение № 2305 от 18 февруари 2014 г. по административно дело № 3367 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 86 от 2014 г.)