10.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България
 • Постановление № 214 от 21 септември 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в съда на европейския съюз, и за съдия в общия съд (загл. изм. – дв, бр. 84 от 2014 г., в сила от 10.10.2014 г.)
 • Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 245 от 11 август 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Постановление № 268 от 26 септември 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление при министерския съвет
 • Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца"
 • Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Решение № 1300-нс от 9 октомври 2014 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в четиридесет и третото народно събрание
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Устройствен правилник на националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация

Нови актове

 • Наредба № 8121з-617 от 26 септември 2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им
 • Наредба № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в република България (дв, бр. 31 от 2012 г.)
 • Постановление № 309 от 2 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 268 на министерския съвет от 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление (дв, бр. 77 от 2011 г.)
 • Постановление № 310 от 2 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 22 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъ...
 • Постановление № 311 от 2 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
  Постановление № 312 от 2 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 214 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в съда на европейския съюз и в общия съд (дв, бр. 76 от 20...
 • Постановление № 313 от 3 октомври 2014 г. за изменение на постановление № 245 на министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. (дв, бр. 67 от 2014 г.)
 • Постановление № 314 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на националната библиотека "св. св. кирил и методий", на регионалните библиотеки и на общински библиотеки
 • Постановление № 315 от 3 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с постановление № 300 на министерския съвет от 2...
 • Постановление № 316 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
 • Постановление № 317 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински уч...
 • Постановление № 318 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за софийския университет "св. климент охридски" за 2014 г.
 • Постановление № 319 от 6 октомври 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
 • Приложение към решение № 1300-нс от 09.10.2014 г.
 • Решение № 1300-нс от 9 октомври 2014 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в четиридесет и третото народно събрание
 • Решение № 1313-нс от 9 октомври 2014 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 1300-нс от 9 октомври 2014 г. на цик за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в четиридесет и третото народно събрание
 • Указ № 233 от 01.10.2014 г. за назначаване на бригаден генерал петър петков петров на длъжността "главен инспектор на министерството на отбраната" и удостояването му с висше офицерско звание "генерал-майор"
 • Указ № 234 от 01.10.2014 г. за назначаване на полковник боян наков ставрев на длъжността "командир на националната гвардейска част" и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"