3.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
 • Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 • Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
 • Наредба № Із-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност
 • Наредба № рд-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
 • Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 • Постановление № 222 от 25 юли 2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за устройството и дейността на института по отбрана "професор цветан лазаров" (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
 • Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по закона за насърчаване на заетостта

Нови актове

 • Инструкция № 8121з-582 от 19 септември 2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в министерството на вътрешните работи
 • Наредба за допълнение на наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (дв, бр. 28 от 2014 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (дв, бр. 63 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (дв, бр. 49 от 2013 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № Із-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност (дв, бр. 99 от 2011 г.)
 • Постановление № 304 от 26 септември 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с постановление № 107 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 49 от 2003 г.)
 • Постановление № 305 от 26 септември 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 222 на министерския съвет от 2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (дв, бр. 63 от 2014 г.)
 • Постановление № 306 от 26 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на националната разузнавателна служба за 2014 г.
 • Постановление № 307 от 26 септември 2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на министерството на отбраната за 2014 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на института по отбрана (дв, бр. 44 от 2011 г.)
 • Правилник за статута на футболистите в системата на българския футболен съюз
 • Правилник за устройството и дейността на научноизследователския институт по криминалистика и криминология
 • Указ № 228 от 19.09.2014 г. за освобождаване на благовест христов сендов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република филипини със седалище в токио
 • Указ № 229 от 19.09.2014 г. за назначаване на евгени стефанов стойчев за извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република филипини със се...
 • Указ № 230 от 19.09.2014 г. за назначаване на евгени стефанов стойчев за извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република съюз мианмар съ...