24.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България
 • Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
 • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 59 от 2006 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
 • Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 • Постановление № 223 от 13 септември 2007 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с постановление № 156 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 66 от...
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите

Нови актове

 • Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс и на п...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България (дв, бр. 50 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях (дв, бр. 46...
 • Постановление № 326 от 16 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 327 от 17 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 328 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
 • Постановление № 329 от 17 октомври 2014 г. за изменение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите, приет с постановление № 346 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 5 от 2...
 • Постановление № 330 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 331 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 332 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 333 от 17 октомври 2014 г. за изменение на постановление № 19 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв,...
 • Указ № 237 от 15.10.2014 г. за назначаване на марин райков николов - извънреден и пълномощен посланик на република България в италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република малта със седалище в рим
 • Указ № 238 от 21.10.2014 г. за свикване на първо заседание новоизбраното четиридесет и трето народно събрание на 27 октомври 2014 г. от 14,00 ч.