2.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Закон за административно-териториалното устройство на република България 
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители 
 • Наредба за структурата и организацията на работната заплата Закон за дипломатическата служба 
 • Наредба за служебното положение на държавните служители 
 • Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции 
 • Наредба № 16 от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за дипломатическата служба (дв, бр. 78 от 2007 г.)

Нови актове

 • Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 26... 
 • Наредба № 11 от 17 ноември 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебн... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции (дв, бр. 106 от 2006 г.) 
 • Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на закона за държавния служител 
 • Решение за попълване състава на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 
 • Решение № 11 от 22 ноември 2011 г. по конституционно дело № 8 от 2011 г. 
 • Решение № 1509-еп от 29 ноември 2011 г. относно обявяване за избран на 18-ия член на европейския парламент от република България 
 • Указ № 229 от 18.11.2011 г. за награждаване на г-н михалис гарудис с орден "св. св. кирил и методий" огърлие 
 • Указ № 231 от 24.11.2011 г. за обнародване на закона за изменение на закона за административно-териториалното устройство на република България 
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация 
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация 
 • Наредба за документите за заемане на държавна служба 
 • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители 
 • Указ № 232 от 24.11.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014 между република България и исландия, княжество лихт... 
 • Указ № 233 от 24.11.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство относно изпълнението на норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 между република България и кралство норвегия 
 • Указ № 240 от 24.11.2011 г. за освобождаване на контраадмирал пламен иванов манушев от длъжността командир на военноморските сили, назначаване на контраадмирал пламен иванов манушев на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояване на контраа... 
 • Указ № 241 от 24.11.2011 г. за освобождаване на комодор румен георгиев николов от длъжността заместник-командир на военноморските сили, назначаване на комодор румен георгиев николов на длъжността командир на военноморските сили и удостояване на комодор... 
 • Указ № 242 от 24.11.2011 г. за освобождаване на комодор георги цветанов мотев от длъжността командир на военноморската база - бургас и назначаване на комодор георги цветанов мотев на длъжността заместник-командир на военноморските сили 
 • Указ № 243 от 24.11.2011 г. за назначаване на капиан I ранг митко александров петев на длъжността командир на военноморската база - бургас и удостояване на капитан I ранг митко александров петев с висше офицерско звание "комодор" 
 • Указ № 244 от 24.11.2011 г. за удостояване полковник данчо димитров дяков с висше офицерско звание "бригаден генерал" 
 • Закон за изменение на закона за административно-териториалното устройство на република България (дв, бр. 63 от 1995 г.) 
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014 между република България и исландия, княжество лихтенщайн и кралство норвегия 
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство относно изпълнението на норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 между република България и кралство норвегия 
 • Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване