5.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (ратифицирана със закон, приет от хххIх народно събрание на 17 септември 2003 г. - дв, бр. 86 от 2003 г. в сила от 26 януари 2004 г.)
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Решение № 693 от 17 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "чатала", участък "юг", разположено в ...

Нови актове

 • Изменения на чл. 25 и 26 от конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (ратифицирани със закон, приет от 41-ото народно събрание на 12 септември 2012 г. ...
 • Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри ...
 • Наредба № н-3 от 15 февруари 2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия при ...
 • Наредба № н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (дв, бр. 34 от 2011 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води (дв, бр. 96 от 1986 г.)
 • Решение № 124 от 22 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на решение № 693 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 73 от 2011 г.) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по ...
 • Решение № 125 от 22 февруари 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище ...
 • Решение за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на парламентарни избори 2013 г.
 • Решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум
 • Указ № 44 от 01.03.2013 г. за назначаване на лилиана тотева терзиева за член на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество