15.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за горите
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за защитените територии
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за туризма
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми ...
 • Наредба № 14 от 2 юли 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
 • Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
 • Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
 • Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за служебното положение на държавните служители
 • Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от закона за ...
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
 • Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари
 • Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията
 • Устройствен правилник на областните администрации

Нови актове

 • Декларация за здравословното състояние на военнослужещия/резервиста
 • Декларация на четиридесет и първото народно събрание на република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на холокоста
 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите (дв, бр. 99 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за устройството на черноморското крайбрежие (дв, бр. 48 от 2007 г.)
 • Закон за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
 • Закон за ратифициране на споразумението за общо авиационно пространство между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и република молдова, от друга страна
 • Медицински стандарти за определяне годността за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба
 • Наредба № н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (дв, бр. 62 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособ­ления и съоръжения за хората с увреждания и медицински ...
 • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (дв, бр. 10 от 2009 г.)
 • Постановление № 59 от 7 март 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)
 • Постановление № 60 от 7 март 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с постановление № 201 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 65 от 2006 г.)
 • Постановление № 62 от 8 март 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на външните работи за 2013 г.
 • Постановление № 63 от 8 март 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с постановление № 336 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 4 от 2008 г.)
 • Постановление № 64 от 8 март 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на културата за 2013 г.
 • Постановление № 65 от 8 март 2013 г. за изменение на тарифата за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, приета с постановление № 243 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 94 от 2005 г.)
 • Постановление № 66 от 8 март 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община бургас и на община добрич за 2013 г.
 • Постановление № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Постановление № 68 от 8 март 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 69 от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и ...
 • Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните служители в службата на военния аташе към дипломатическите представителства на република България
 • Приложения към решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Протокол за годишен профилактичен медицински преглед и оценка на здравословното състояние за участие в операции и мисии, обучение във военни академии, сержантски колежи, обучение в чужбина и задгранична работа на военнослужещите и резервистите
  Протокол за годишен профилактичен медицински преглед и оценка на здравословното състояние при завръщане на военнослужещите/резервистите от операции и мисии, извън територията на страната
 • Протокол за контролно и извънредно освидетелстване на годността за военна служба/служба в доброволния резерв
 • Протокол за медицинско освидетелстване за продължаване на годността за летателна длъжност /на шест месеца/
 • Протокол за освидетелстване за годност за военна служба/служба в доброволния резерв
 • Протокол за освидетелстване продължаването на годността за летателна длъжност
 • Протокол за освидетелстване продължаването на годността за плавателна длъжност
 • Решение № 160 от 7 март 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "горна кремена", участък ...
 • Решение № 161 от 7 март 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "каменището", разположено в землището на гр. летница, община летница, област ловеч, на "летница - керамика" - еоод, летница
 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на република България и министерския съвет на република албания(утвърдено с решение № 1045 от 20 декември 2012 г. на министерския съвет. в сила от 20 февруари 2013 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и организацията на обединените нации за образование, наука и култура (юнеско)относно създаването в софия (република България) на регионален център за опазване на нематериалното културно наследство...
 • Указ № 41 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-н карол мистрик - извънреден и пълномощен посланик на словашката република в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 42 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-жа шийла камерър - извънреден и пълномощен посланик на република южна африка в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 43 от 28.02.2013 г. за награждаване на г-н александар църквеняков - извънреден и пълномощен посланик на република сърбия в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 48 от 07.03.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
 • Указ № 49 от 07.03.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за общо авиационно пространство между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и република молдова, от друга страна
 • Указ № 54 от 11.03.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройството на черноморското крайбрежие
 • Указ № 55 от 11.03.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите