1.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 21

Променени актове

 • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • Постановление № 140 от 18 юни 1998 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на културата ...
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от МВР
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по ...
 • Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в конституционния съд на република България от квотата на народното събрание
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
 • Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителна агенция "национален филмов център" по закона за филмовата индустрия

Нови актове

 • Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ео) № 1005/2008 на съвета от ...
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
 • Наредба № н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства ...
 • Наредба за изменение на наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (дв, бр. 3 от 2004 г.)
 • Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
 • Постановление № 39 от 20 февруари 2013 г. за допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 40 от 22 февруари 2013 г. за изменение на постановление № 59 на МС от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от ...
 • Постановление № 41 от 22 февруари 2013 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на изпълнителната агенция по горите по закона за горите и по закона за държавните такси
 • Постановление № 42 от 22 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 43 от 22 февруари 2013 г. за приемане на наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци" (дв, бр. 61 от 2012 г.)
 • Решение № 105 от 15 февруари 2013 г. за прекратяване на конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, ...
 • Решение № 122 от 21 февруари 2013 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за ...
 • Решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на република България в международния валутен фонд съгласно резолюция № 66-2 на съвета на управителите на международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.
 • Решение за избор на заместник-председател на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
 • Решение за избор на член на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
 • Решение за изменение на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за ...
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на изпълнителната агенция по горите по закона за горите и по закона за държавните такси
 • Указ № 30 от 20.02.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство повет, община кърджали, област кърджали
 • Указ № 31 от 20.02.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство стежерово, община левски, област плевен