19.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 28

Променени актове

 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № Із-2209 от 29 октомври 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за правната помощ
 • Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "златни пясъци"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "беласица"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "българка"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "шуменско плато"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "странджа"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "рилски манастир"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "русенски лом"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "сините камъни"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "персина"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "витоша"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "врачански балкан"
 • Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система интрастат
 • Наредба № 2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България
 • Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. пловдив
 • Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. софия
 • Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. варна
 • Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. пловдив
 • Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. софия

Нови актове

 • Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (дв, бр. 87 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България (дв, бр. 94 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2007 г. за прилагане на система интрастат (дв, бр. 3 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № Із-2209 от 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (дв, бр. 89 от 2012 г.)
 • Постановление № 70 от 12 март 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община варна и на община русе за 2013 г.
 • Постановление № 71 от 12 март 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на министерството на физическото възпитание и спорта за 2013 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "беласица" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "българка" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "персина" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на горска семеконтролна станция гр. пловдив (дв, бр. 42 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на лесозащитна станция гр. пловдив (дв, бр. 14 от 2013 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "рилски манастир" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "русенски лом" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "шуменско плато" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "сините камъни" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на горска семеконтролна станция гр. софия (дв, бр. 42 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на лесозащитна станция гр. софия (дв, бр. 14 от 2013 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "странджа" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на регионалните дирекции по горите (дв, бр. 104 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на лесозащитна станция гр. варна (дв, бр. 14 от 2013 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "витоша" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "врачански балкан" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "златни пясъци" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Програма между правителството на република България и министерския съвет на република албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012 - 2014 г. (утвърдена с решение № 1050 от 20 декември 2012 г. на ...
 • Решение № 166 от 8 март 2013 г. за административно-териториални промени в община севлиево, област габрово
 • Решение № 169 от 8 март 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "кантона", разположено в землището на с. черни р...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на федерална република германия за взаимна защита на класифицираната информация (утвърдено с решение № 1043 от 20 декември 2012 г. на министерския съвет. в сила от 9 ян...
 • Указ № 61 от 14.03.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Указ № 62 от 14.03.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за правната помощ
 • Закон за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България (дв, бр. 12 от 2000 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за правната помощ (дв, бр. 79 от 2005 г.)
 • Решение № 2153-нс от 14 март 2013 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 101 за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.