12.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 23

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за енергетиката
 • Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката (дв, бр. 107 от 2003 г.)
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за чужденците в република България
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)
 • Закон за ратифициране на спогодбата между република България и конфедерация швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (дв, бр. 18 от 2011 г.)
 • Национална статистическа програма за 2013 година
 • Определение № 2 от 4 март 2013 г.
 • Решение № 123 от 21 февруари 2013 г. за приемане на отчета за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт през 2012 г. и за приемане на националната статистическа програма за 2013 г.
 • Решение № 139 от 5 март 2013 г. за обявяване на 6 март 2013 г. за ден на национален траур
 • Указ № 33 от 25.02.2013 г. за назначаване на катя илиева делева - извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република ботсуана със седалище в претория
 • Указ № 39 от 28.02.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България
 • Указ № 40 от 28.02.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата между република България и конфедерация швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
 • Указ № 45 от 05.03.2013 г. за възлагане на на парламентарната група на движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател
  Указ № 47 от 07.03.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност