12.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за концесиите
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за устройство на територията
 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от ...
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
 • Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение
 • Наредба № 2 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения ...
 • Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/Eо - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба № 5 от 13 декември 2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги
 • Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации ...
 • Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • Наредба № 8 от 12 ноември 2003 г. за централния депозитар (загл. изм. - дв, бр. 24 от 2013 г.)
 • Наредба № рд-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (дв, бр. 15 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
 • Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
 • Наредба за учебниците и учебните помагала
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 104 от 10 май 2003 г. за приемане на наредба за учебниците и учебните помагала
 • Постановление № 230 от 25 септември 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата
 • Постановление № 271 от 3 октомври 2006 г. за определяне на резерва на въоръжените сили на република България, предназначен за комплектуване на министерството на вътрешните работи (загл. изм. - дв, бр. 24 от 2013 г.)
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите
 • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по гражданския процесуален кодекс (гпк)
 • Тарифа за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за енергийната ефективност (дв, бр. 98 от 2008 г.)
 • Инструкция за допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)
 • Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
 • Наредба № рд-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни ...
 • Наредба за допълнение на наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 17 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни (дв, бр. 64 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (дв, бр. 88 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители (дв, бр. 70 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (дв, бр. 15 от 2010 г.)
  Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (дв, бр. 41 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (дв, бр. 88 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2003 г. за централния депозитар на ценни книжа (дв, бр. 108 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № рд-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (дв, бр. 84 от 2011 г.)
 • Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
 • Постановление № 45 от 4 март 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г.
 • Постановление № 46 от 4 март 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 230 на МС от 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на програмата ...
 • Постановление № 47 от 4 март 2013 г. за изменение и допълнение на класификатора на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и ...
 • Постановление № 48 от 4 март 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 333 на МС от 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България (дв, бр. 2 от 2011 г.)
 • Постановление № 49 от 5 март 2013 г. за изменение на постановление № 1 на МС от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 50 от 5 март 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 51 от 5 март 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на столичната община за 2013 г.
 • Постановление № 52 от 5 март 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 53 от 5 март 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на българската академия на науките за стимулиране на водещите иновативни и общественополезни научни изследвания
 • Постановление № 54 от 5 март 2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време
 • Постановление № 55 от 6 март 2013 г. за приемане на наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
 • Постановление № 56 от 6 март 2013 г. за изменение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 57 от 6 март 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите, приет с постановление № 221 на МС от 2007 г. (дв, бр. 76 от 2007 г.)
 • Постановление № 58 от 6 март 2013 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за ...
 • Постановление № 61 от 8 март 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община варна и на община русе за 2013 г.
 • Решение № 129 от 4 март 2013 г. за признаване на кооперация "национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Указ № 46 от 07.03.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за енергийната ефективност