26.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за потребителския кредит (дв, бр. 18 от 2010 г.)
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за политическите партии
 • Закон за потребителския кредит
 • Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (загл. изм. - дв, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.)
 • Закон за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
 • Закон за съдебната власт
 • Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Нови актове

 • Закон за денонсиране на споразумението между правителството на руската федерация, правителството на република България и правителството на гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода бургас - александруполис
 • Закон за допълнение на закона за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (дв, бр. 47 от 2000 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (дв, бр. 38 от 2000 г.)
 • Закон за ратифициране изменението на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между министерството на регионалното развитие и благоустройството и
 • Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и университетската агенция на франкофонията относно седалище за антена на бюрото на университетската агенция на франкофонията за централна и източна европа в България
 • Закон за туризма
 • Инструкция № 513 от 11 март 2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, държавна агенция "национална сигурност", МВР,
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (дв, бр. 81 от 2011 г.)
 • Определение от 11 януари 2013 г. по административно дело № 49 от 2013 г.
 • Постановление № 72 от 21 март 2013 г. за определяне на тарифа, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по българската национална телевизия и БНР
 • Постановление № 73 от 21 март 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 74 от 21 март 2013 г. за приемане на устройствен правилник на националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
 • Решение № 1 от 12 март 2013 г. по конституционно дело № 5 от 2012 г.
 • Решение № 192 от 21 март 2013 г. за изменение на решение № 945 на министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (дв, бр. 91 от 2012 г.)
 • Указ № 66 от 20.03.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
 • Указ № 67 от 12.03.2013 г. за обнародване на закона за туризма
 • Указ № 68 от 20.03.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие
 • Указ № 69 от 20.03.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между министерството на
 • Указ № 70 от 20.03.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и университетската агенция на франкофонията относно седалище за антена на бюрото на университетската
 • Указ № 71 от 20.03.2013 г. за обнародване на закона за денонсиране на споразумението между правителството на руската федерация, правителството на република България и правителството на гръцката република за сътрудничество в
 • Указ № 72 от 20.03.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране изменението на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Указ № 73 от 20.03.2013 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (дв, бр. 47 от 2000 г.)
  Устройствен правилник на националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация